رابطه سرمایه اقتصادی خانواده ( فقر ) و پای بندی به نظم اجتماعی جوانان (۲۹-۱۵) ساله شهر تهران


پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه اقتصادی خانواده ( فقر ) و پای بندی به نظم اجتماعی را در بین جوانان شهر تهران پرداخته که هدف از این پژوهش این می باشد که هرچه سرمایه اقتصادی افراد بالاتر باشد پای بندی به نظم اجتماعی آن ها نیز بیشتر می باشد . دراین تحقیق با استفاده از نظریه های تلفیقی دورکهایم ، وبر ، هیرشی ، مرتن ، مارکس و بوردیو به تحلیل ارتباط بین سرمایه اقتصادی و پای بندی به نظم اجتماعی می پردازیم . جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان جوان ۲۹ – ۱۵ ساله شهر تهران می باشدکه جمعیت آن ۲۳۳۳۹۷۰نفر می باشد که حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۳۸۴ نفر از مناطق ۴ ، ۷ و ۱۵ می باشد .نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است :بیشترین پای بندی به نظم اجتماعی مربوط به مقررات اجتماعی یا هنجار نیمه رسمی می باشد سپس هنجار رسمی و هنجارگرایی می باشد . بین سرمایه اقتصادی با هنجاررسمی (بعد رفتاری و احساسی ) رابطه معنادار می باشد اما با هنجار رسمی ( بعد شناختی ) رابطه معنادار وجود ندارد . بین سرمایه اقتصادی با هنجارگرایی ( بعد متعهدانه ، مصلحت گرایانه و اجبارگرایانه ) رابطه معنادار وجود دارد اما با بعد عادت گرایانه رابطه معنادار نمی باشد . بین سن ، جنس ، سرمایه اقتصادی ناحیه مسکونی ، درآمد ماهانه خانوار ، وضعیت فعالیت و وضعیت تأهل رابطه معنادار با پای بندی به نظم اجتماعی وجودارد که براساس مدل رگرسیون به ترتیب به غیر از وضعیت تأهل بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته است . اما رابطه معنادار بین میزان تحصیلات و پای بندی به نظم اجتماعی وجود ندارد .

سمیه نصوری، ۱۳۹۵، رابطه سرمایه اقتصادی خانواده ( فقر ) و پای بندی به نظم اجتماعی جوانان (۲۹-۱۵) ساله شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدتقی شیخی، دانشگاه الزهرا (س)- پژوهشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

رابطه سرمایه اقتصادی خانواده ( فقر ) و پای بندی به نظم اجتماعی جوانان (۲۹-۱۵) ساله شهر تهران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *