اثر سیاست‌های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (در اقتصاد ایران ۱۳۳۸-۱۳۷۲)


سیاست های تعدیل علاوه براثرگذاری بر متغیرهای کلان، توزیع درآمد و فقر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق سعی شده تا اثرسیاستهای تعدیل بر فقروتوزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. چارچوب این تحقیق براساس یک مدل تعادل عمومی ( IS- LM) شامل سه بخش تبئین گردیده است. بخش تقاضای کل مشتمل بر معادلات تقاضای مانده واقعی پول، ترازپرداخت های خارجی و تقاضای کالا می باشد. وضعیت سمت عرضه اقتصاد توسط معادلات بازار کار، دستمزد و قیمت در مدل تعیین گردیده است. معادلات مربوط به درآمد شامل درآمد خانوارها و دولت بخش سوم را تشکیل می دهد. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماره دوره (۱۳۳۸-۱۳۷۲) و روش حداقل مربعات سه مرحله تکراری برآورد گردید و پس از حصول اطمینان نسبت به وجود ویژگیهای لازم برای استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف، هفت گزینه برمبنای اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی ایران و سیاست های جاری اقتصاد در دوره این برنامه شبیه سازی شده اند.

با استفاده از مقادیر برآورده شده متغیرها در گزینه های شبیه سازی شده تغییرات شاخص های مختلف اندازه گیری توزیع درآمد از جمله ضریب جینی و ضریب پراکندگی، توزیع درآمد و سپس شاخص های اندازه گیری فقر بر اساس شاخص نسبت افراد فقیر، شکاف درآمدی، فوستر، کریر، توربک و سن در طول برنامه اول محاسبه شده است. فرض این تحقیق این است که توزیع درآمد از یک توزیع پارتوتبعیت می کند و خط فقر بر اساس روش رونتری به دست آمده است. تقریبا تمامی شاخص های استفاده شده نشان می دهد که سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد. ۲-تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل باعث افزایش کمتر نابرابری درآمد می گردد و سیاست های جاری دولت نسبت به اهداف برنامه تاثیر کمتری بر افزایش نابرابری درآمد دارد. ۳-شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه علی رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد، فقررا گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه به طور کامل اجراء می شد فقر بیشتر از اجرای سیاست های جاری گسترش می یافت. ۴-شاخص سن و فوستر، گریر، توریک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد وفقر را به طور همزمان در نظر می گیرد، نشان می دهد که سیاست های جاری دولت نسبت به اجرای سیاستهای برنامه کمترین تاثیر را برافزایش فقر دارد.تاخیردر اجرای سیاست های برنامه، باعث کاهش فقر می شود.

  • زیدی، راضیه. ۱۳۷۸٫ «اثر سیاست‌های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (در اقتصاد ایران ۱۳۳۸-۱۳۷۲)». استاد راهنما: سهیلا پروین. دانشگاه شیراز.

دریافت متن کامل «اثر سیاستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد»

پایان‌نامه‌ها

توزیع درآمدتوسعه اقتصادیفقرفقر و توزیع درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *