اثر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل‌سازی تعادل عمومی عرضه‌ی کار


هدف از این نوشتار تحلیل آثار افزایش قیمت‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها برشاخص فقر دهک‌های شهری و روستایی و همچنین توزیع درآمد آنها می‌باشد. در بخش پرداخت نقدی یارانه‌ها به اثر این پرداخت‌ها بر عرضه‌ی نیروی کار به طور مشخص پرداخته شده است. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اعمال سناریوی افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی محاسبه می‌گردد. سپس با بهره‌گیری از این اطلاعات به محاسبه‌ی شاخص‌ها‌ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است.

الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده‌های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کالیبره شده است. برای بررسی توزیع درآمد از شاخص‌های ضریب جینی، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر، نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر و نسبت هزینه‌ی غیر خوراکی به هزینه‌ی خوراکی استفاده شده است. برای اندازه گیری فقر از شاخص FGT و شاخص نظریه‌ی انگل بهره گرفته شده است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت و افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه‌ی نیروی کار و عمدتا بهبود فقر و توزیع درآمد در ایران می‌باشد. پس از اجرای این سیاست، قدرت خرید دو دهک ثروتمند روستایی کاهش می‌یابد. قدرت خرید شش دهک ثروتمند شهری نیز کاهش یافته و قدرت خرید سایر دهک‌ها افزایش می‌یابد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک‌های روستایی بیش از دهک‌های شهری بوده است.

  • یاشارئل، سپیده. ۱۳۹۳٫ «اثر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل‌سازی تعادل عمومی عرضه‌ی کار». استاد راهنما: مجید حبیبیان نقیبی. دانشگاه خوارزمی.

دریافت متن کامل «اثر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران»

پایان‌نامه‌ها

فقر روستاییفقر شهریفقر و توزیع درآمدهدفمندسازی یارانهیارانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *