بررسی رابطه فقر اقتصادی و کج رفتاری اجتماعی در بین جوانان شهرستان کاشان


پدیده فقر از دیرباز با انسان همراه بوده و یکی از مسائل اصلی در جوامع و فرهنگ های شناخته شده بشری است. فقر زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری از انحرافات و کج رفتاری هاست. بر اساس آموزه های دین اسلام فقر نه تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های فکری و اعتقادی آنان را نیز مضطرب و لرزان می سازد. شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در سال های اخیر آسیب ها و انحرافات و کجرفتاری های اجتماعی روند فزاینده ای داشته است.

رهیافت های اخیر جامعه شناسان در علت شناسی کج رفتاری را می توان در چهار دیدگاه جمع نمود. نظریه کنترل، نظریه فشار، نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه های تلفیقی چهار رهیافت فوق عوامل مختلف را به عنوان ایجاد کننده کج رفتاری و جرم بیان می کنند و ساختار علمی همه آنها با یکدیگر نامتقارن است.| در این رساله به بررسی رابطه بین فقر جوانان و میزان کجرفتاری آنها در شهر کاشان پرداخته شده است و به منظور بررسی ابعاد این مسأله و مکانیسم های تأثیر گذار آن، نظریه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و عوامل تبیین کننده این رابطه مشخص شد.

همچنین با الهام از دیدگاه های موجود و با هدف توسعه یک مدل ترکیبی، رابطه بین فقر و کج رفتاری و عوامل واسط در این زمینه نیز مورد برررسی قرار گرفته است نتایج بدست آمده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در تحقیق حاضر، حاکی از آن است که بین فقر و کج رفتاری رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد که این متغیر بیشترین تأثیرش را بر روی گرفتاری از طریق فرهنگ بزهکاری و احساس ناکامی می گذارد.

  • فراهانی، حسن. ۱۳۶۲٫ «بررسی رابطه فقر اقتصادی و کج رفتاری اجتماعی در بین جوانان شهرستان کاشان». استاد راهنما: ضیا هاشمی. دانشگاه پیام‌نور

دریافت متن کامل «بررسی رابطه فقر و کج رفتاری در جوانان شهرستان کاشان»

پایان‌نامه‌ها

فقرفقر و بزهکاریفقر و کج رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *