بررسی شاخص‌های بهره‌وری و فقر در بخش کشاورزی در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی شهرستان دهگلان)


رشد شاخص های بهره وری و فقر در بخش کشاورزی یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار کشاورزی است. بدون شک توسعه پایدار کشاورزی یکی از اهداف توسعه روستایی نیز به شمار می رود. در واقع میان دو مفهوم توسعه روستایی و توسعه پایدار کشاورزی ارتباط تنگاتنگی برقرار است و شاخصها و ابعاد بررسی در نواحی روستایی در زمینه های فوق دارای مشترکات فراوان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توسعه روستایی و توسعه پایدار کشاورزی به سنجش شاخص های بهره وری و فقر در نواحی روستایی شهرستان دهگلان پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است .

در نهایت از مدل SWOT برای ارزیابی استراتژیک مساله استفاده شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را ۱۱۹ روستای شهرستان دهگلان تشکیل می دهند . برای تعیین حجم جامعه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کو کران ، ۲۲ روستا به عنوان روستای نمونه انتخاب شده اند . پرسشنامه پژوهش حاضر در دو بخش طراحی گردید . در بخش کشاورزان ۲۶۶ پرسشنامه و در بخش مسئولان ۱۵ پرسشنامه تکمیل شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که : الف) تاثیر عوامل محیط داخلی با میانگین ۴/۷۲ بیش از تاثیر عوامل محیط خارجی با میانگین ۳ / ۶۲ می باشد. ب) به دلیل پایین بودن ارزش افزوده ، ساختار سنتی، کهولت سن ابی سوادی و کم سوادی بهره برداران کشاورزی، کوچک بودن قطعات اراضی، شاخصهای بهره وری نیروی کار در حد پایین قرار دارد. در نهایت با محاسبه میانگین قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها ،برای کشاورزان استراتژی تدافعی و برای مسئولان استراتژی تهاجمی پیشنهاد می شود.

  • قادرمزی، زهره . ۱۳۹۰٫ «بررسی شاخص‌های بهره‌وری و فقر در بخش کشاورزی در مناطق روستایی ایران». استاد راهنما: وحید ریاحی، یداله کریمی پور. دانشگاه تربیت مدرس

دریافت متن کامل «بررسی شاخص‌های بهره‌وری و فقر در بخش کشاورزی در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی شهرستان دهگلان)»

پایان‌نامه‌ها

بهره وری و فقرفقرفقر روستاییکشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *