بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر شهری (مطالعه موردی شهرستان شیروان)


فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. در این پایان نامه به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فقر در شهرستان شیروان پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه این پایان نامه ۴۲۶۰ نفر توسط اداره بهزیستی شهرستان شیروان شناسایی شده و روش نمونه گیری تصادفی ۳۵۲ خانوار شهری انتخاب شد و مورد استفاده قرار گرفت.

در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است، که از روش توصیفی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ای سازمان‌‌های مختلف استفاده شده است. جهت اخذ و جمع‌آوری اطلاعات به روز پژوهشگر اقدام به تهیه پرسشنامه نموده است. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارها، منطقه شهرک ولیعصر وحاشیه ساحلی رودخانه مناسب برای داده‌های فقر یافته شده و در تحلیل تشخیصی مورد استفاده قرار گرفته است. سطح تحصیلات و بعد خانوار مهم ترین عوامل در مقوله تعیین سطح فقر خانوار هستند.

هم چنین با استفاده از استدلال پایین به بالا دریافتیم در صورتی خانواری فقیر مطلق محسوب شود، که محتمل ترین علت برای آن سطح تحصیلات پایین یا همان بی‌سوادی سرپرست خانوار است. نسبت سرپرستان خانوار با سواد بالا در کل جامعه با نسبت بی‌سوادان در خانوارهای فقیر کاملاً متفاوت‌اند. براساس نتایج مطالعه حاضر، عوامل اقتصادی (بیکاری، تبعیض، نابرابری‌‌های اجتماعی، رشد جمعیت، تورم و…) تأثیر معنی‌داری بر فقر داشته است و عوامل اجتماعی نیز تأثیر معنی‌داری در فقر شهرستان شیروان داشته است.

  • خاکبازان، محمدحسن. ۱۳۸۵٫ «بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر شهری (مطالعه موردی شهرستان شیروان)». استاد راهنما: محمود هومند. موسسه آموزش عالی عطار.

پایان‌نامه‌ها

فقرفقر خانوارفقر شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *