بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در ایران


افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است. در این میان عوامل اقتصادی نیز بر فقر به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی می تواند تاثیر داشته باشد. لذا کاهش فقر بدون شناخت عوامل اقتصادی موثر بر فقر در کنار سایر عوامل اجتماعی و جستجوی راهکارهای مناسب، ممکن نخواهد بود.

مطالعه حاضر، به دنبال پاسخ علمی به این سئوال است که اثر متغیرهای اقتصادی بر فقر چگونه بوده است؟ لذا با استفاده از داده های کشور در دوره ۱۳۶۳-۱۳۸۵ این بررسی به روش رگرسیون انجام و نتایج حاصل، حاکی از آن است که در مناطق شهری با افزایش رشد اقتصادی، شاخصهای فقر افزایش یافته است. در مقابل افزایش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص های مذکور اثر کاهشی و افزایش نرخ تورم اثر افزایشی داشته است. در مناطق روستایی رشد اقتصادی بر شاخص های فقر تاثیری نداشته است. نرخ تورم نیز اثر افزایشی بر شاخص های فقر داشته و یارانه کالاهای اساسی در مناطق روستایی با یک دوره وقفه اثر کاهشی بر شاخص های مذکور داشته است.

  • حاضری نیری،هاتف. ۱۳۸۷٫ «بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در ایران» . استاد راهنما: عباس عرب مازار. دانشگاه شهید بهشتی.

دریافت متن کامل «بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در ایران»

پایان‌نامه‌ها

توسعه اقتصادیشاخص فقرفقر شهریکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *