بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در استان اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۲)


در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی، موفق به کاهش فقر در استان اصفهان شده است؟ در این راستا، ابتدا خط فقر خانوار و شاخص های فقر در استان اصفهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای ۱۳۸۲–۱۳۷۸ یکسال پیش از شروع برنامه سوم توسعه و یکسال پیش از پایان برنامه سوم توسعه برآورد گردیده است ، در ادامه با استفاده از روش سلطه تصادفی به مقایسه فقر پرداخته شده است.

مهم ترین ویژگی تکنیک سلطه تصادفی این است که مقایسه تطبیقی فقر در دو سال یا مقطع مختلف را مستقل از خط فقر میسر می سازد. نتایج نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه: ۱. خط فقر شهری بزرگتر از خط فقر روستایی بوده است. ۲. شاخص نسبت افراد فقیر در مناطق شهری نزولی و در مناطق روستایی صعودی بوده است. ٣. شکاف و شدت فقر طی سال های مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است.
همچنین با استفاده از آزمون سلطه تصادفی ، تغییرات فقر مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله، کاهش فقر در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره مورد بررسی را نشان می دهد این امر نشان می دهد که سیاستهای فقرزدایی در برنامه سوم توسعه موثر بوده است.

  • سلیمان نژاد، علی اکبر. ۱۳۸۸٫ «بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در استان اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۲)». استاد راهنما: فرهاد خداداد کاشی. دانشگاه پیام نور تهران.

دریافت متن کامل «بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در استان اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۲)»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *