ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی فقر در مناطق روستایی پادنا


این تحقیق در نظر دارد از طریق فراهم نمودن اطلاعات دقیق کمی و کیفی از مناطق روستائی پادنا به بررسی علل اقتصادی، اجتماعی فقر و عواملی که در طول سالیان گذشته از یک سو باعث بی توجهی و به فراموشی سپردن این مناطق روستائی گردیده است ، بپردازد، تا از طریق شناسائی ریشه های اقتصادی، اجتماعی فقر بتوان بر بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی، اقتصادی و روانی منطقه فائق آمد.

از آنجائیکه پدیده فقر نیز چون دیگر پدیده های اجتماعی، اقتصادی در اثر عوامل متعدد بوجود می آید و خود نیز مصائب بیشماری را بر فرد و جامعه تحمیل می کند، لذا نمی توان تنها یک یا دو فاکتور را به عنوان عامل یا عوامل اصلی در بروز معضل معرفی نمود و بر اساس آن نتیجه گیری کرد، از طرف دیگر بررسی عوامل بطور کلی نیز کار بسیار دشوار و غیرممکنی است . بنابراین تحقیق حاضر فاکتورهائی را که در این منطقه از اهمیت بیشتری برخوردارند مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و اطلاعات موجود را بر اساس آن فاکتورها طبقه بندی کرده است ، تا از این طریق بتوان با مشخص کردن عوامل اقتصادی، اجتماعی فقر، راههای عمده فقرزدائی منطقه را ترسیم نماید.

  • علی‌اکبری‌بابوکائی، حسینعلی. ۱۳۷۳٫ «ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی فقر در مناطق روستایی پادنا». استاد راهنما:  مصطفی ازکیا. دانشگاه تهران .

دریافت متن کامل «ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی فقر در مناطق روستایی پادنا»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *