مقایسه فقر خانوارهای با سرپرست زن و مرد در مناطق شهری ایران


فقر از جمله مسایلی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبانند لذا مبارزه با این معضل از جنبه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اهمیت ویژه ای دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رفع معضل فقر توجه نموده است تا افراد امکان پرداختن به جنبه های معنوی زندگی را نیز داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر با تاکید بر مفهوم فقر مطلق که در محافل اقتصادی و سیاسی نظرات متفاوتی در خصوص تعریف آن وجود دارد و وارد نمودن دیدگاه جنسیتی، به تعیین خط فقر بر مبنای هزینه های خانوارهای شهر طی سالهای ۸۲-۶۳ و مقایسه سطح مخارج خانوارهای با سرپرست زن و مرد با استاده از این معیار پرداخته میشود. روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، استفاده از سیستم مخارج خطی برگرفته از تابع مطلوبیت استون- گری است.

نتایج حاصله نشان می دهد که خانوارهای با سرپرست زن در مقایسه با خانوارهای با سرپرست مرد به طور کلی در وضعیت پایین تری به سر می برند. تقریبا تمامی گروههای مورد بررسی به دلیل کمک های انساندوستانه به خانوارهای کم درآمد که در جوامع اسلامی انفاقات به معنای عام کلمه تلقی میشود بالاتر از سطح حداقل معاش خود قرار دارند. نتایج بدون توجه به کمک های غیر رسمی حاصل شده است. مسلما در صورت افزودن کمکهای غیررسمی، انفاق در بهبود سطح زندگی گروه های کم درآمد تاثیر بیشتری داشت.

  • وصالی، ساناز. ۱۳۸۴٫ «مقایسه فقر خانوارهای با سرپرست زن و مرد در مناطق شهری ایران». استاد راهنما: ایرج توتونچیان. دانشگاه الزهرا .

دریافت متن کامل «مقایسه فقر خانوارهای با سرپرست زن و مرد در مناطق شهری ایران-ساناز وصالی»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *