نقش هزینه‌های مسکن در تعیین خط فقر و سیاست‌های فقرزدایی


شناسایی افراد و گروههای نیازمند حمایت، شرایط و بستری خاص را می طلبد که در مرحله اولیه آن تعریف مشخص و دقیق از فقر است. تعریفی که مشخص کننده بسیاری از روشها و سیاستهای فقرزدایی است. در این تعریف ما به نیازهای سکونتی توجهی خاص نشان داده ایم. بعبارت دیگر، فقر سکونتی جایگاهی خاص در این مطالعه بعهده خواهد داشت. . و همچنین در این تحقیق بر اساس روشهای آماری و توصیفی به تجزیه و تحلیل وضعیت موجود سکونتی افراد در سطح مناطق شهری کشور پرداخته و با استفاده از شاخصهای توصیفی موجود، به تحریف مشخصی از واحد مسکونی استاندارد می پردازیم. سپس با استفاده از شیوه مذکور، ابتدا جایگاه مسکن را در گروههای در آمدی مورد بررسی قرار داده و در مرحله بعد بمانند روشهای متداول برای تعیین خط فقر، نیازهای اولیه سکونتی را بر اساس سبدی از ویژگیها که تعیین شده اند، مورد ارزشیابی قرار می گیرد و خط فقر سکونتی را برای سه زیر گروه مالکین، اجاره نشینان و سایرین محاسبه نموده ایم. از طرف دیگر با محاسبه خط فقر سکونتی و تغذیه ای و مقایسه آن با خط فقر سکونتی اهمیت هزینه های مسکن در تعیین خطوط فقر مشخص می گردد.

و مقایسه آن با خط فقر سکونتی اهمیت هزینه های مسکن در تعیین خطوط فقر مشخص می گردد.
در قسمت بعدی این مطالعه، با ارائه راهکارها و شیوه های متداول فقرزدایی، روشهای گوناگونی را که دولت میتواند در جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد مورد توجه قرار دهد، بررسی می شود.
بدین ترتیب اهداف ذیل حاصل می گردند: الف – پدیده فقر، نمایۂ فقر و فرایند فقرزدایی به روشنی تعریف و مشخص می گردد.
ب – بررسی سبد کالای مصرفی خانوار شهری با تأکید بر نقش مسکن و اجاره بها به منظور شناسایی عادات مصرفی خانوار
ج – پس از تعریف مشخص از خط فقر در جامعه شهری ایران، به شناسایی خانوارهایی که در زیر خط فقر قرار دارند می پردازیم.
د- راهبردهای قابل دستیابی در شرایط کنونی کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  • فنایی،صادق . ۱۳۷۷٫ «نقش هزینه‌های مسکن در تعیین خط فقر و سیاست‌های فقرزدایی». استاد راهنما: حسین صادقی. دانشگاه تربیت مدرس.

دریافت متن کامل «نقش هزینه‌های مسکن در تعیین خط فقر و سیاست‌های فقرزدایی»

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *