ارزیابی کارآمدی برنامه‌ی تأمین اعتبارات خرد برای کاهش فقر و توانمندسازی ذهنی زنان، مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد شهر فرجه و روستای نوره


برنامه‌های تأمین مالی خرد می‌توانند بر ابعاد مختلفی از زندگی فقرا تأثیر گذاشته و زوایای گوناگونی از توانمندسازی را ایجاد کنند. هدف از این مطالعه‌ ارزیابی کارآمدی برنامه‌ی تأمین مالی خرد در کاهش فقر و ایجاد توانمندسازی ذهنی در زنان بوده است. نمونه‌ی موردمطالعه شامل یک نقطه‌ی شهری و یک نقطه‌ی روستایی است.

برای ارزیابی اثر برنامه و به‌منظور افزایش اعتبار نتایج از ترکیب روش‌های کمی و کیفی استفاده شده‌است. برای جمع‌آوری داده در بخش کمی ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی ابزارهای مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته، بحث گروهی متمرکز و مشاهده به کار رفته است. اساس مطالعه در بخش کمی استفاده از شیوه‌ی خط لوله بوده است. داده‌های کمی با استفاده از تکنیک تحلیل واریانس یک‌طرفه، آماره‌های فی و V و جداول تقاطعی تحلیل‌شده‌اند.

نتایج این مطالعه حاکی از تأثیر مثبت برنامه بر شاخص‌های سرانه‌ی درآمد خانوار، سرانه‌ی هزینه‌ی خوراک خانوار و دارایی‌های ثابت خانوار در نمونه‌ی روستایی است. اما برنامه در شاخص مشارکت اقتصادی و مطالبه‌ی عدالت جنسیتی تغییری ایجاد نکرده است و تحلیل داده‌ها تنها تا حدودی بهبود شاخص قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده را نشان داده است. نتایج داده‌های کمی و کیفی در مورد نمونه‌ی شهری توصیفی از کارآمدی برنامه ارائه کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد امکان ایجاد درآمد از محل اعتبارات در شهر بیشتر از روستا است.

  • قادری، سحر. ۱۳۹۶٫ «تارزیابی کارآمدی برنامه‌ی تأمین اعتبارات خرد برای کاهش فقر و توانمندسازی ذهنی زنان، مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد شهر فرجه و روستای نوره». دانشگاه تهران.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *