تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت (مطالعه موردی زندان شهر تالقان-افغانستان، بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ه‌ش)


ازجمله جرائم که در هر یک از مرحله‌ی تاریخ بشر به‌عنوان یک پدیده موردتنفر کلیه‌ی افراد جوامع بشری بشمار رفته و به شکل و مدل‌های گوناگون خود را ظاهر ساخته است، جرم سرقت است. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی‌ها‌ و تغییرات زیاد شده، اما متأسفانه چیزی که از بدو پیدایش و شکل‌گیری آن تا حال ثابت مانده، زشتی آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت (مطالعه موردی زندان شهر تالقان-افغانستان، بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸) است. این پژوهش ازلحاظ ماهیت کمی، ازلحاظ هدف کاربردی و نوع سؤالات آن توصیفی و عِلی است.

همچنان روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. جمعیت آماری این تحقیق را کلیه‌ی محکومان که بین سال‌های (۱۳۹۶-۱۳۹۸) مرتکب جرم سرقت شده‌اند و در هنگام تحقیق حاضر در زندان شهر تالقان بسر می‌بردند، تشکیل می‌دهد. تعداد پاسخ‌گویان درین تحقیق ۶۰ تن بوده و به علت قلت آن‌ها، نمونه‌گیری صورت نگرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که بین شاخص فقر و بین میزان بیکاری با جرم سرقت رابطه وجود ندارد؛ اما بین میزان تحصیلات، میزان رضایت سارقان از وضع موجود زندگی و میزان هم‌نشینی سارقان با افراد کج‌رو با جرم سرقت رابطه معنادار وجود دارد، طوری که جهت رابطه میزان تحصیلات و میزان رضایت سارقان از وضع موجود زندگی با جرم سرقت معکوس و میزان هم‌نشینی سارقان با افراد کج‌رو و جرم سرقت دارای جهت مستقیم است.

  • معرفتی، عبدالواجد. ۱۳۹۹٫ «تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت (مطالعه موردی زندان شهر تالقان-افغانستان، بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ه‌ش)». استاد راهنما: حسین آقایی جنت‌مکان. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *