تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مالی و کاهش فقر در کشورهای حوزه منا


توسعه مالی، تجارت الکترونیک را تسهیم و تسهیل می‌کند؛ زیرا تعداد زیادی از عملیات بازار مالی از طریق رایانه و فناوری‌های مرتبط با اینترنت اداره می‌شوند. همچنین، انتشار سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، با توجه به گسترش روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تأثیر بالقوه این فناوری‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی و با عنایت به شواهد تجربی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و رشد اقتصادی در بین کشورهای جهان، بررسی این موضوع به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه نظیر کشورهای حوزه منا ضرورت می‌یابد. برای این منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه مالی بر کاهش فقر و نابرابری در کشورهای حوزه منا انجام می‌شود.

جامعه موردمطالعه پژوهش حاضر، کشورهای حوزه منا است که نمونه‌گیری به روش سیستماتیک و به‌منظور جمع‌آوری و تنظیم داده‌های تحقیق (کشورهای حوزه منا) از بانک داده جهانی کمک گرفته‌شده است. نتایج تخمین مدل حاکی از تائید تمام فرضیات تحقیق است. نتایج نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات با توسعه مالی باعث کاهش فقر می‌شود. درحالی‌که نقش انتشار ICT در ارتقا شمول مالی و دسترسی به منابع مالی همچنان یک موضوع جالب در عصر دیجیتال است. یافته‌های مطالعه حاضر اهمیت شمول مالی و توسعه ICT را برجسته می‌کند. به‌ویژه نفوذ تلفن همراه که می‌تواند دامنه مالی را در کشورهایی با درآمد کم و متوسط را افزایش دهد.

  • دلجو یزدی، علی. ۱۳۹۹٫ «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مالی و کاهش فقر در کشورهای حوزه منا». استاد راهنما:حبیب انصاری سامانی. موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *