آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر فقر


هدف اصلی پژوهش حاضر آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر فقر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع غیرآزمایشی است. جامعه آماری اطلاعات و آماری کشور ایران بود که بر اساس نیازمندی‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و بر اساس آمار موجود، اطلاعات سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ به‌عنوان نمونه آماری تحقیق تعیین شد. میزان مصرف انرژی (نفت، گاز، سوخت‌های جامد و برق) در صنایع کشور به‌عنوان متغیر مستقل و اطلاعات مربوط به ضریب جینی، سهم ۱۰% ثروتمندترین به ۱۰% فقیرترین و شاخص متوسط درآمد کل سالانه‌ی ‌یک ‌خانوار شهری/روستایی به‌عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بود که اطلاعات مربوط به آن‌ها از سایت بانک مرکزی، سایت مرکز آماری ایران و وزارت نیرو دریافت شد. جهت تحلیل فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون ARDL در نرم‌افزار Eviews10 استفاده شد.

نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که در بلندمدت مصرف فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، سوخت‌های جامد در بخش صنعت تأثیر منفی معنادار و مصرف برق در بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری در ضریب جینی دارد. در بلندمدت مصرف سوخت‌های جامد و برق در بخش صنعت تأثیر منفی و معناداری در شاخص سهم ۱۰% ثروتمندترین به ۱۰% فقیرترین دارد. همچنین در بلندمدت تأثیر مصرف فراورده‌های نفتی و برق تأثیر مثبت معناداری در متوسط درآمد شهری/ روستایی داشته است. درنتیجه مصرف انرژی در بخش صنعت یک کشور می‌تواند با افزایش درآمد قشر کارگر و دهک‌های پایین جامعه به کاهش فقر در کشور کمک نماید و توزیع درآمد را عادلانه سازد. در این زمینه انرژی‌های ارزان تأثیر بهتری داشته اما انرژی‌های گران‌قیمت نتایج متناقضی ارائه نموده‌اند.

  • عزتی، منصور. ۱۳۹۹٫ «آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر فقر». استاد راهنما:عبدالرحیم هاشمی دیزج. دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *