شورای اجرایی

شورای اجرایی جشنواره و همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی

شورای اجرایی   مونا امیری دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی سمانه سهرابی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی افسانه شرکت دکتری علوم اقتصادی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه ... ادامه مطلب