بررسی تجربی توسعه مالی بر فقر (مطالعه موردی ایران)


فقر یکی از خطرناک ترین پدیده‌های اجتماعی است که به معنای نیازمندی و احتیاج انسانها است . اقتصاددانان فقر را آن سطح درآمدی می‌دانند که به انسان، امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم را برای زیستن نمی‌دهد. آنها میزان درآمد سرانه را شاخصی برای اندازه‌گیری فقر و غنای افراد یک جامعه در نظر می‌گیرند. مروری بر ادبیات مربوط به فقر نشان می دهد که رشد اقتصادی در کنار سایرعوامل مانند کاهش تورم و بیکاری عاملی تعیین کننده در کاهش فقر می باشد. لذا عواملی که منجر به بهبود رشد اقتصادی می شوند می توانند به کاهش سطح فقر در جامعه نیز کمک کنند. از جمله این عوامل توسعه مالی است. توسعه مالی را می توان به عنوان فرآیندی که طی آن افراد جامعه قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها؛ خدمات و نهادهای مالی را پیدا می کنند؛ نام برد. بهبود مکانیسم های مالی؛ رشد اقتصادی را افزایش داده و ازاین طریق موجب کاهش فقر می شود. این مساله اثرغیرمستقیم توسعه مالی بر فقر را نشان می دهد. توسعه مالی با افزایش دسترسی خدمات مالی برای افراد به طورمستقیم نیز بر فقر اثرگذار است.باتوجه به حساسیت مساله فقر در جامعه در پایان نامه حاضر سعی می شود؛ عوامل موثر بر فقر و همچنین ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر مشخص شود و فرآیند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی؛ رشداقتصادی و فقر است بررسی شود.در این تحقیق هدف اصلی پاسخ به این پرسش است که” آیا توسعه مالی می تواند به عنوان ابزاری برای کاستن فقر در ایران باشد؟”و اهداف فرعی نیز بررسی عوامل موثر بر فقر و رشد اقتصادی و تعیین رابطه بین توسعه مالی ؛ رشد اقتصادی و فقر می باشد.در این تحقیق شاخص فقر؛ خط فقر شهری است و میزان اعتبارات داده شده به بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص کارایی توسعه مالی در نظر گرفته شده است. برآورد مدل و بررسی رابطه علیت به روش یوهانسن و جوسیلیوس می باشد و از نرم افزار ماکروفیت و excel برای این منظور استفاده شده است. طی نتایج بدست آمده؛ مشخص می شود که توسعه مالی به طور مستقیم موجب کاهش فقر در ایران می شود.از طرفی دیگر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد و رشد اقتصادی نیز موجب کاهش فقر در ایران می شود که این همان اثر غیر مستقیم توسعه مالی بر فقر است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق می توان پیشنهاداتی به ترتیب زیر برای کاهش فقر ارایه داد.سیاست گذاران با تنظیم سیاست های پولی مناسب و بسته های سیاستی مناسب در جهت ایجاد ساز و کارهای مالی برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش فقر اقدام کنند. باتوجه به اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی واثر مثبت آن بر روی فقر؛ سیاست های انقباضی در جهت کاهش تورم اجرا شود. باتوجه به اثر مثبت بعد خانوار بر روی فقر در بلندمدت سیاست های فرهنگی مناسب در جهت کنترل جمعیت به اجرا درآید و تنظیم بازار کار در جهت افزایش سطح حداقل دستمزد صورت پذیرد.

فاطمه شاه آبادی، ۱۳۹۱، بررسی تجربی توسعه مالی بر فقر (مطالعه موردی ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما: رویا سیفی‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده امور اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی تجربی توسعه مالی بر فقر (مطالعه موردی ایران)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *