تحرک درآمدی

تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره‌ی ۱۳۹۰-۱۳۶۳مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده‌های پنل از داده‌های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در طی سال‌های ... ادامه مطلب