جرم انگاری

جایگاه فقر در جرم انگاری ها در حقوق کیفری ایران

قانونگذار در جرم انگاری تکدی، کلاشی و ولگردی به تأثیر فقر توجه نکرده است. بنابراین اقدام به تکدی، کلاشی و ولگردی خواه از روی نیاز مالی و خواه بدون نیاز مالی، جرم می باشد. تکدی وکلاشی اختصاصی به بزرگسالان ندارد ... ادامه مطلب