فقر مزمن و گذرا

پویایی فقر در ایران، مدل تجزیه فقر به فقر گذار و مزمن

علیرغم مطالعات بسیاری که به مسائل فقر پرداخته اند، اما تعداد کمی از این مطالعات ماهیت دائمی یا گذرایی پدیده را بررسی کرده اند. این مطالعه به دنبال تجزیه فقر به دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و همچنین ... ادامه مطلب