بررسی و تحقیق پیرامون اشتغال و بیکاری در استان کردستان: (در راستای فقر زدایی)


نویسندگان کتاب: توفیق حسنی یکتا، رؤیا باوفا

این کتاب مبتنی بر پژوهش و تحقیق، در سازمان برنامه و بودجه استان کردستان هم‌زمان با بررسی و تصویب لایحه فقرزدایی در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته است. چنانکه در آن لایحه تأکید بر ایجاد فرصت‌های شغلی و از بین بردن پدیده بیکاری بود، این کتاب نیز مبتنی بر مطالعه مسئله بیکاری در استان کردستان نوشته شده است.

ضرورت و هدف از این تحقیق، شناخت وضع گذشته و حال اشتغال و پیش‌بینی روند آن و تعیین تنگناها و مشکلات موجود و ارائه راه‌حل در استان کردستان است. بدین منظور علاوه بر ارائه مباحث نظری، نمونه‌گیری آماری برای تحقیقات صورت گرفته است. چنانکه ۳۴ حوزه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از بین ۵۲۳ حوزه شهری و روستایی انتخاب شدند.

نتایج این تحقیق نشان داده است که جوان بودن جمعیت عامل بسیار مهم در بالا بودن نرخ بیکاری در استان کردستان است. از سوی دیگر اشتغال زنان بسیار پایین است. بی‌سوادی در استان بسیار چشمگیر است. کمی فرصت‌های شغلی، ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری لازم و عدم تناسب میزان سرمایه‌گذاری با حجم و رشد جمعیت در استان کردستان موجب طولانی شدن دوران بیکاری گردیده است.

در انتها نیز بر این موضوع تأکید شده است که حجم اعتبار مورد نیاز برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری بسیار زیاد است و دولت به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید در نتیجه بانک‌ها و بخش خصوصی باید به دنبال عملی کردن و حل این مسئله باشند.

این کتاب در هشت فصل تدوین و تنظیم شده است. فصل اول الگوهای نظری در ارتباط با توسعه اقتصادی شرح داده است که به الگوهای مهاجرت، آموزش نیروی انسانی، نظریه توسعه شهری- صنعتی، نظریه توسعه روستایی، نقش خدمات در گسترش اشتغالی و الگوهای اشتغال پرداخته شده است.

در فصل دوم وضعیت جمعیتی استان با اعداد و آمار توصیف شده است. فصل سوم ویژگی‌های نیروی انسانی شاغل در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان به آمار نشان داده شده است. فصل چهارم درباره وضعیت اشتغال و بیکاری زنان است. فصل پنجم تجزیه و تحلیل آماری بر حسب سن، جنس، محل تولد، وضع سواد، اشتغال و مدت بیکاری و … است. فصل ششم استراتژی‌های کلی برای اشتغال‌زایی و رفع بیکاری مرور شده است. فصل هفتم به ارائه پیشنهاد‌ها اختصاص دارد. در فصل هشتم، سرمایه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های تولیدی تخمین زده شده است.

حسنی یکتا، توفیق؛ باوفا، رؤیا (۱۳۷۵) بررسی و تحقیق پیرامون اشتغال و بیکاری در استان کردستان: (در راستای فقر زدایی)، سنندج: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

اشتغال و بیکاریتوسعه اقتصادیس‍ازم‍ان ب‍رنام‍ه و ب‍ودج‍هفقرزداییکاهش بیکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *