دی ۱۸, ۱۳۹۸

چالش‌های فقر و بیکاری ایران در راستای اهداف توسعه هزاره (MDGs)

نویسنده کتاب: فرهاد نوع‌پرست  فرهاد نوع‌پرست در ابتدای کتاب خود می‌نویسد: فقر و بیکاری از جمله مسائل آزاردهنده اجتماعی- اقتصادی دولت‌ها و ملت‌ها است. در اهداف توسعه هزاره که در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد ... ادامه مطلب

طرح مق‍دمات‍ی ش‍ن‍اس‍ائ‍ی م‍ن‍اطق م‍ح‍روم کش‍ور

نویسنده کتاب: س‍ازم‍ان ب‍رنام‍ه و ب‍ودج‍ه، دفت‍ر ب‍رنام‍ه‌ری‍زی م‍ن‍طق‍ه‌ای کتاب «طرح مقدماتی شناسایی مناطق محروم کشور: نتایج اجرای م‍رح‍ل‍ه دوم» به مناسبت پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی که به نام سال مستضعفین و محرومان نام گذاری شده است توسط دفتر ... ادامه مطلب

راهبردهای کاهش فقر شهری: بررسی شش شهر (در هند)  

نویسنده کتاب: دی.کی. سریواستاوا و دیگران هند کشوری است که اجرای طرح‌های پاک‌سازی محلات زاغه‌نشین در آن قدمت دارد اما موفقیت‌های آنان محدود بوده است. به بیان مترجمان، این کتاب یکی از کتاب‌های موفق در زمینه مدیریت و کاهش فقر ... ادامه مطلب

گزارش توسعهٔ انسانی سال ۲۰۱۵

نویسنده کتاب: سلیم جهان گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۵ با یک پرسش اساسی آغاز می‌شود که چه طور کار، توسعه انسانی را افزایش می‌دهد. این گزارش دیدگاه وسیعی در مورد کار دارد و کار را به طور مستقیم به غنای ... ادامه مطلب

بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی

نویسنده کتاب: کامران خوش‌نگار نویسنده در کتاب «بیکاری و فقر، اشتغال و فقرزدایی» به دنبال دغدغه فکری خود و بر مبنای یک کار تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایان‌نامه نویسنده بوده است، این کتاب را به چاپ رسانیده است. نویسنده ... ادامه مطلب

ت‍وان‍ب‍خشی م‍بت‍نی ب‍ر جام‍ع‍ه راه‍ب‍ردی ب‍رای ت‍وان‍ب‍خشی، ب‍راب‍رس‍ازی ف‍رص‍ت‌ه‍ا، ک‍اهش ف‍ق‍ر و ت‍ل‍فی‍ق اجتم‍اع‍ی اف‍راد کم ت‍وان، م‍ن‍ش‍ورمش‍ت‍رک ۲۰۰۴

تهیه‌کنندگان کتاب: س‍ازم‍ان ج‍ه‍ان‍ی ک‍ار، س‍ازم‍ان آم‍وزشی – ع‍لمی – ف‍ره‍ن‍گ‍ی م‍ل‍ل م‍ت‍ح‍د و س‍ازم‍ان ب‍ه‍داشت ج‍ه‍ان‍ی کتابچه « ت‍وان‍ب‍خشی م‍بت‍نی ب‍ر جام‍ع‍ه راه‍ب‍ردی ب‍رای ت‍وان‍ب‍خشی، ب‍راب‍رس‍ازی ف‍رص‍ت‌ه‍ا، ک‍اهش ف‍ق‍ر و ت‍ل‍فی‍ق اجتم‍اع‍ی اف‍راد کم ت‍وان» در سال ۲۰۰۴ توسط ... ادامه مطلب

بررسی و تحقیق پیرامون اشتغال و بیکاری در استان کردستان: (در راستای فقر زدایی)

نویسندگان کتاب: توفیق حسنی یکتا، رؤیا باوفا این کتاب مبتنی بر پژوهش و تحقیق، در سازمان برنامه و بودجه استان کردستان هم‌زمان با بررسی و تصویب لایحه فقرزدایی در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته است. چنانکه در آن لایحه تأکید بر ... ادامه مطلب

ف‍ق‍ر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ و اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ غ‍رب 

نویسنده کتاب: ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ال‍م‍ی‌ دکتر علی اکبر عالمی براساس تجربیات ۳۵ ساله در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی بیمارستانی و ارائه خدمات پزشکی خانواده به ویژه برای اطفال، کتاب «فقر و اثرات آن بر تندرستی» را نوشته است و پیش ... ادامه مطلب

س‍وء ت‍غ‍ذی‍ه، ف‍ق‍ر و …

نویسنده کتاب: ح‍س‍ن اس‍ع‍دی عنوان اصلی کتاب، «بحران‌های جهانی در آستانه قرن بیست و یکم» است که توسط دکتر سیدحسن اسعدی به نگارش درآمده است. این عنوان شامل مجموعه دوازده جلدی کتاب درباره مسائل اجتماعی و روان پریشی جامعه است. ... ادامه مطلب

دای‍ره م‍ع‍ی‍وب

نویسنده کتاب: ف‍ری‍دون ج‍وان‍پ‍رست این کتاب حاصل تجربه ۳۰ سال کار درمانی بهداشتی نویسنده در یکی از استانهای شمالی ایران است. نویسنده بر حسب تجربه کار درمانی در روستاها و مناطق دورافتاده متوجه ارتباط فقر و بیماری و بیسوادی شده ... ادامه مطلب

پدیداری ثروت و فقر، ابزار و روش‌ها

نویسنده کتاب: حسن بوگرین به باور بوگرین در مقدمه کتاب فقر امری اجتناب‌ناپذیر نیست. فقر سرنوشت نیست و نباید سرانجام مردم ضعیف و آسیب‌پذیر در جامعه نوین باشد. فقر پدیده‌ای ساخت دست بشر است و پدیده‌ای این چنین را می‌توان ... ادامه مطلب

فقر در ایران (مجموعه مقالات)

نویسندگان کتاب: زیر نظر فریبرز رئیس دانا، ژاله شادی‌طلب، پرویز پیران مرکز مطالعات رفاه اجتماعی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مطالعه درباره فقر را به عنوان عامل انواع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی در دستور کار قرار ... ادامه مطلب

ف‍ره‍ن‍گ ف‍ق‍ر و ش‍ن‍اخ‍ت آن

نویسنده کتاب: اس‍ک‍ار ل‍وی‍س کتاب «فرهنگ فقر و شناخت آن» جزو قدیمی‌ترین منابع ترجمه‌ای در ایران درباره فقر است. این کتاب یا به تعبیر مترجم، جزوه در ۳۸ صفحه منتشر شده است. در ابتدای آن نوشته شده است: جزوه‌ای که ... ادامه مطلب