فقرزدگی و فقرزدایی در ایران (۱): مروری بر اندیشه های اقتصادی پیرامون فقر و فقرزدایی


همگام با انقلاب صنعتی و گسترش اثرات آن در قالب روشهای نوین تولید به سایر کشورها، تغییر سازمان تولید در برخی از بخشهای اقتصاد و بروز دوگانگیها در شیوه تولید، توجه به مسأله فقر بیشتر شد و تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی و هم به عنوان نتیجه توسعه نیافتگی اندیشیده اند. هدف از مرور مختصر این اندیشه ها و دیدگاه نظریه پردازان رشد و توسعه، تعیین عناصر و متغیرهایی است که هر یک از نظریه پردازان رشد اقتصادی برای رفع محدودیتها، موانع رشد اقتصادی و تعدیل توسعه نیافتگی، به منظور حصول یک «رشد فراگیر» مد نظر قرار داده اند.
در گزارش حاضر ابتدا ضمن ارائه تعریف فقر به بررسی و مرور دیدگاههای نظریه پردازان اقتصادی از اواسط قرن هجدهم تا سالهای اخیر اختصاص یافته است. در مطالعه و تفکیک متغیرهای اقتصادی مورد نظر اقتصاددانان، طبقه بندی مکاتب فکری مد نظر بوده است. به دسته بندی آثار رشد بر توزیع درآمد و آثار توزیع در آمد بر رشد اقتصادی که تقریبا مهمترین دلیل عدم فراگیری رشد، تشخیص داده شده است، می پردازد و نهایتا با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فقر و نابرابری، مباحث این بخش پایان می پذیرد.

  • گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دریافت متن کامل گزارش

گزارش های کارشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *