اثر اقتصادی گردشگری خارجی بر فقر


هدف این مطالعه بررسی اثر اقتصادی گردشگری بر کاهش فقر می‌باشد. از آنجایی که مسأله فقر و فقرزدایی به یکی از دغدغه‌های اصلی در تمام کشورها، از جمله کشور ما تبدیل شده، تاکنون مطالعات متعددی به بررسی مسأله فقر و فقرزدایی در ایران پرداخته است. در این تحقیق به دنبال بررسی اثر گردشگری خارجی بر فقر با توجه به ماتریس حسابداری اجتماعی در چارچوب رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت می‌باشیم. نتایج حاکی از آن است که ورود گردشگران خارجی به کشور سبب کاهش فقر در بخش‌های مختلف می‌شود که بیشترین میزان کاهش شاخص FGT مربوط به بخش ساختمان; کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری; و عمده فروشی و خرده فروشی است و در مقابل، بخش فعالیت‌های مالی و بیمه و بخش آموزش کمترین میزان فقرزدایی را به همراه داشته‌اند. با مقایسه خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می‌شود که بیشترین میزان فقرزدایی در بین خانوارهای شهری رخ می‌دهد. علاوه بر این، اثر درآمدی ناشی از ورود گردشگران خارجی نیز بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است که نشان‌دهنده این است که خانوارهای شهری از افزایش درآمد ناشی از ورود گردشگران خارجی بیشتر منتفع می‌شوند.

 

مطهره لشکربلوک استاد، ۱۳۹۶، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: فاطمه بزازان، دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دریافت پایان نامه:

اثر اقتصادی گردشگری خارجی بر فقر

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *