اثر تامین مالی خرد بر رفاه اقتصادی خانوار


در این پایان‌نامه با هدف بررسی اثر مالیه خرد بر فقر به این مساله پرداخته شد که آیا نظام تامین مالی خرد می‌تواند با ایجاد بسترهای رفاهی موجبات کاهش فقر را فراهم آورد؟ بر اساس این سوال، این فرضیه که رابطه مستقیمی میان تامین مالی خرد و کاهش فقر از طریق ایجاد بسترهای رفاه اقتصادی وجود دارد، دنبال گردید. با این سوال و این فرضیه چارچوب این تحقیق شکل گرفت، فصل اول کلیاتی از موضوع تحقیق آورده شد و ضمن بیان مساله، هدف تحقیق، روش تحقیق، سوالات و فرضیه‌های آن بیان گردید. در فصل دوم جهت تبیین مساله به این موضوع پرداخته شد که مساله دارای چه متغیرهایی است و این متغیرها چه ابعاد و حوزه‌هایی را شامل می‌شوند، و لذا در این راستا مبانی نظری فقر و رفاه، مبانی نظری تامین مالی خرد و نیز رابطه علی میان این دو مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و به این چارچوب نظری و جمع‌بندی کلی دست یافته شد که مالیه خرد از طریق ایجاد سرمایه ضمن ایجاد شغل برای فرد، درآمد وی را افزایش داده و موجبات کاهش فقر را فراهم می‌آورد. در فصل سوم این مطلب دنبال گردید که آیا مطالعات گذشته رابطه علی به‌دست آمده از چارچوب نظری را تایید می‌کنند یا خیر؟، لذا در این فصل چیدمانی از مطالعات گذشته مطرح گردید و این نتیجه کسب شد که مطالعات و تجربیات گذشته نیز گواه بر وجود رابطه علی میان مالیه خرد، فقر و رفاه هستند. در فصل چهارم برای آزمون مساله تحقیق مطالعه موردی صورت گرفت و خانوارهای تحت پوشش صندوق اشتغال کمیته امداد در استان تهران به عنوان نمونه برگزیده شد و این سوال مطرح گردید که کارایی صندوق اشتغال کمیته امداد در بهبود سطح زندگی اقتصادی خانوارهای تحت پوشش چگونه بوده است؟ جهت این بررسی از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و نیز مدل رگرسیونی پروبیت بهره گرفته شد و در نهایت نیز به این نتیجه دست یافته شد که این صندوق توانسته است با ارائه خدمات مالی خرد موجب بهبود رفاهی و نیز کاهش فقر خانوارهای تحت پوشش خود گردد.

زینب مرتضوی فر، ۱۳۸۸، اثر تامین مالی خرد بر رفاه اقتصادی خانوار؛مطالعه موردی: بررسی رویکرد صندوق اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه مالی خرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عبدالرسول قاسمی؛استاد مشاور: محمد ستاریفر، دانشگاه علامه طباطبائی.

دریافت پایان نامه:

اثر تامین مالی خرد بر رفاه اقتصادی خانوار

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *