اثر جهانی شدن اقتصاد بر فقر در جامعه ی شهری و روستایی ایران


جهانی شدن بعنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است.پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، بعنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاستگذاران تلقی می گردد.در این پژوهش، با توجه به تفاوت ساختاری اقتصاد جامعه شهری و جامعه روستایی ایران با استفاده از داده های مربوط به دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ اولا به مقایسه کارایی مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) ومدل تصحیح خطای برداری (VECM) بعنوان نمایندگان مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، در زمینه پیش بینی میزان فقر و نابرابری درآمد شهری و روستایی پرداخته و سپس مدل برتر بعنوان ابزار پیش‌بینی خارج از نمونه درسناریوهای طراحی شده، مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی بعنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی شدن با فقر و نابرابری جامعه روستایی و شهری ایران یافته های اصلی این پژوهش هستند.

امید ستاری، ۱۳۸۹، اثر جهانی شدن اقتصاد بر فقر در جامعه ­ی شهری و روستایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی استاد مشاور: حمیدرضا حری، دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده علوم اقتصادی

دریافت پایان نامه:

اثر جهانی شدن اقتصاد بر فقر در جامعه ی شهری و روستایی ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *