اثر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر فقر (محاسبه کشش فقر)


رشد اقتصادی کشورهای جهان و افزایش فقر و نابرابری درآمدی، موجب شده است تا اقتصاددانان و سیاستگذاران، به دنبال یافتن پاسخ این مسأله باشند که افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد تا چه میزان می تواند بر روی کاهش فقر تأثیر داشته باشد؟ درک این مسأله می تواند در سیاست های به نفع فقیر بسیار حائز اهمیت باشد. لذا در این رساله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر روی فقر می پردازیم. متغیرهای توضیحی مدل، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی می باشند. همچنین سه شاخص: نسبت سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر، با دو مفهوم نسبی و مطلق، به عنوان شاخص هایی برای فقر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تمام متغیرها در برآورد مدل به صورت لگاریتمی می باشند. برای برآورد الگو از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و کشور مورد مطالعه، کشور ایران می باشد. در برآورد الگوی کوتاه مدت، نتایج نشان دادند که رابطه بین ضریب جینی و فقر در همه شاخص های فقر، رابطه ای مثبت و معنی دار است، اما رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در مفهوم مطلق فقر، رابطه ای منفی و در مفهوم نسبی فقر، در شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر، رابطه ای مثبت و در شاخص شدت فقر، رابطه ای منفی برقرار است. در بلندمدت نیز در همه شاخص های فقر، بین ضریب جینی و فقر رابطه ای مثبت و بین رشد اقتصادی و فقر رابطه ای منفی وجود دارد. همچنین کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی در متغیرهای نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر در مفهوم مطلق آنها به ترتیب ۴، ۸/۴۴ و ۵/۲۵ و در مفهوم نسبی این متغیرها ۰/۸۵، ۱/۷۷ و ۸/۸۳ می باشند. کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی نیز در سه متغیر فوق، در مفهوم مطلق، به ترتیب ۳/۵۸- ، ۳/۵۰- و ۱/۸۱- و در مفهوم نسبی ۰/۲۵- ، ۰/۱۴- و ۳/۳۰- به دست آمد.

سمیرا طهماسبی، ۱۳۸۸، اثر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر فقر (محاسبه کشش فقر)؛ مطالعه موردی ایران سالهای: ۱۳۵۲-۸۵، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابراهیم هادیان؛استاد مشاور: احمد صدرایی جواهری، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی .

دریافت پایان نامه:

اثر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر فقر (محاسبه کشش فقر)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *