اثر سرمایه مذهبی بر کاهش فقر در ایران


علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه‌های دولت‌های جوامع مختلف بوده است. مطالعه فقر، علل و روند آن می‌تواند به دولت‌ها برای کاهش فقر و آسیبب‌های آن کمک کند. در این پژوهش برای خط فقر از رویکرد نیاز‌های اساسی و برآورد هزینه سبد ۲۰۸۰ کیلو کالری به ازای هر نفر در روز و با استفاده از متوسط قیمت آن در بین استان‌ها استفاده شده است. در حالی که تحقیقات تجربی در مورد کاهش فقر معمولا بر یک جنبه از مذهب (مانند زکات، خمس، وقف و…) متمرکز شده است. در این پژوهش ما پیشنهاد کردیم که سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای سرعت بخشیدن به کاهش فقر در نظر گرفته شود. از این رو افرادی که دارای سرمایه مذهبی هستند، بر پایه اعتقادات خود که برخاسته از باورهای مذهبی (در اینجا اسلامی) عمل خواهند کرد. هدف اصلی این پژوهش بروآرد تاثیر سرمایه مذهبی بر کاهش فقر، با استفاده از داده‌های استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۹ می‌باشد. این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداخته است. که به نتایج زیر رسیده‌ایم. نتایج بدست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که سرمایه مذهبی و فقر با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه‌ای است که همراه با افزایش درآمدهای اختصاصی کمیته امداد میزان فقر کاهش می‌یابد و متغیر LMVH باعث کاهش فقر می‌شود ولی معنادار نیست. از دیگر نتایج به‌دست آمده در این پژوهش ارتباط مثبت و معنادار بین کاهش بیکاری و کاهش تورم با کاهش فقر در کشور در دوره مورد نظر می‌باشد.

مهرداد محمودیان زمانه، ۱۳۹۲، اثر سرمایه مذهبی بر کاهش فقر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، زمانه استاد راهنما: مرتضی عزتی؛استاد مشاور: مجید حبیبیان نقیبی، دانشکده علوم اقتصادی- دانشکده اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

اثر سرمایه مذهبی بر کاهش فقر در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *