اثر هزینه‌های نظامی روی فقر در کشورهای در حال توسعه


اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف جهان با توجه به اینکه برخی از کشورها تولیدکننده کالاهای نظامی و برخی وارد کننده آن هستند و نیز با توجه به نقش و اهمیت مخارج نظامی در مقایسه با سایر مخارج غیر نظامی کاملا با یکدیگر متفاوت است. اثر هزینه های نظامی در مقوله بیکاری توسط افرادی بررسی شده و سرانجام طی مطالعاتی توسط یانگ و همکاران مشخص شد و OECD باعث افزایش بیکاری در غیر کشورهای GDP که هزینه های نظامی به عنوان یک درصد از کشورهای با درآمد کم و متوسط می شود. همچنین مطالعاتی در رابطه با اثر هزینه های نظامی روی فقر صورت گرفته که مطابق با تحقیق ما می باشد و در طی این مطالعات به رابطه مثبت بین آنها پی برده شده است. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر هزینه های نظامی روی فقر در کشورهای منتخب در ۱۹۹۹ می پردازد. مدل مورد بررسی شامل – حال توسعه با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره ۲۰۱۲ متغیرهای مخارج نظامی، فقر، نرخ رشد اقتصادی و تورم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مخارج نظامی در گروه کشورهای منتخب تاثیر مثبت و معنی داری بر فقر دارد.

 

فرزانه حاجی، ۱۳۹۴، اثر هزینه‌های نظامی روی فقر در کشورهای در حال توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رحمان سعادت، دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی – دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.

دریافت پایان نامه:

اثر هزینه‌های نظامی روی فقر در کشورهای در حال توسعه

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *