ارتباط ساماندهی بافت فرسوده شهری با امنیت ساکنین محله شوش


یکی از نیازمندی های بنیادین شهروندان که از طریق اهداف طرح های ساماندهی فضایی بافت های فرسوده شهری دنبال می گردد، مقوله امنیت شهروندی است. این طرح‌ها در مقام اجرا، می‌بایست بازتولیدی از فضا را به دنبال داشته باشد که در بستر آن، شاهد کاهش جرم و افزایش امنیت شهروندان به ظهور و تجلی عینی باشیم. امنیت آثار و پیامدهای مختلفی در ابعاد گوناگون جامعه داراست. پیامدهایی در جنبه های مختلف فرهنگی، شخصیتی، حقوقی و اجتماعی که می تواند رفتار و واکنش های افراد را تحت تاثیر قرار دهد.هدف از پژوهش حاضر ارتباط ساماندهی بافت فرسوده شهری با امنیت ساکنین در محله شوش می باشد. در خصوص سنجش متغیرهای اساسی تحقیق با اتخاذ رویکرد ترکیبی، اقدام به بعدسازی و تعیین سنجه‌ها (گویه های مربوط به هر بعد) گردیده شده است. متغیر ساماندهی بافت فرسوده شهری در پنج بعد(کالبدی(مقاومت و مصالح)، اجتماعی(جمعیت)، کارکردی(تراکم)، زیرساختی (فرسودگی) و زیست محیط (آلودگی)) و متغیر امنیت شهروندان در سه بعد(مکانی، عملکردی و محیطی-رفتاری)، از طریق پرسشنامه‌های محقق ساخته و پس از تعیین روایی و پایایی، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ساکنین محله شوش به تعداد ۱۸۰۵۱ نفر تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد ۳۷۶ نفر شهروند، به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده اند. در تعیین ارتباط بین متغیرها و ابعاد مختلف آن با یکدیگر، با توجه به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرونف و نرمال بودن توزیع نمونه‌ها، از آزمون پیرسون بهره گیری شده است. یافته ها نشان داد که میزان تحقق و ارتقای امنیت شهروندان ساکن در محله شوش از طریق ساماندهی بافت فرسوده شهری در حد قابل قبول و مناسب نمی‌باشد. همچنین بررسی رابطه بین متغیرها و ابعاد مختلف آن نشان داد که ابعاد مختلف ساماندهی بافت فرسوده در محله شوش تهران با افزایش امنیت شهری و امنیت ساکنین این محله در ارتباط می باشد. این ارتباط با عنایت بر آماره های پیرسونی محاسبه شده در حد متوسط ارزیابی شد. بدین معنی که با در نظر گرفتن اقدامات ساماندهی اولیه بافت های فرسوده در این محله، و شرایط نامطلوب نسبی که هنوز در این محله به لحاظ امنیت ساکنین وجود دارد، می‌توان با ساماندهی جامع تر و دقیق تر فضاهای شهری و بافت های فرسوده در این محله، شاهد افزایش نسبی و در حد متوسط امنیت شهروندان و ساکنین بود.

سیده فاطمه موسوی، ۱۳۹۴، ارتباط ساماندهی بافت فرسوده شهری با امنیت ساکنین محله شوش، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی نوری کرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دریافت پایان نامه:

ارتباط ساماندهی بافت فرسوده شهری با امنیت ساکنین محله شوش

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *