ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد ( نمونه: شهرستان رباط کریم)


تامین مسکن برای همه دولتها از دیر باز یکی از مهمترین مسائلی بوده که برای رفع این مشکل راهبردها و سیاستهای گوناگونی ارائه شده ، یکی از این سیاست ها ، سیاست مسکن اجتماعی است که در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد. مساکن اجتماعی در سراسر کشور از جمله استان تهران و شهرستان رباط کریم ساخته شد.این مسکن ها برای تامین مسکن گروه کم درآمد ساخته شده است . از اهداف این پژوهش شناخت سیاست های تامین مسکن برای گروه های کم درآمد بوده و انتخاب بهترین سیاستی که در این رابطه وجود دارد و همچنین شاخص های کمی و کیفی مساکن اجاره به شرط تملیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش این سیاست به خصوص اجاره به شرط تملیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مساکن اجتماعی (اجاره به شرط تملیک) به گروه هدف یعنی قشر کم درآمد رسیده است ولی این مساکن به لحاظ کمی و کیفی نتوانسته است مشکل مسکن گروه کم درآمد را با توجه به حجم زیاد این طیف در جامعه بهبود بخشد.

محمد عبدیان، ۱۳۸۹، ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد ( نمونه: شهرستان رباط کریم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابوالفضل مشکینی- دانشگاه تربیت مدرس

دریافت پایان نامه:

ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد ( نمونه: شهرستان رباط کریم)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *