ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مناطق محروم (۹۱-۸۴)، استان کرمان، (منوجان، عنبرآباد، کهنوج)


توسعه،و نابرابری های منطقه ای از مباحث مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان توسعه و از دغدغه های کشورهاست.ایران نیز در برنامه ها و آرمان های خویش مستمرا توسعه و توازن منطقه ای را دنبال می نماید.ولی تحقق آن نیازمند هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای است که منوط با شناخت و شناسایی وضعیت کشور و مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است.موضوع این پژوهش ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق محروم(۹۱-۸۴)،استان کرمان(منوجان،عنبرآباد،کهنوج) می باشد.برای انجام ارزیابی این پژوهش تصمیم گرفتیم سیاست ها و برنامه های اجرا شده در طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴ در شهرستان های کهنوج،عنبرآباد و منوجان را مورد ارزیابی قرار دهیم.در این پژوهش سیاست ها و راهبردهای برنامه های چهارم توسعه و پنجم توسعه بعد از انقلاب اسلامی را که در شهرستان های مورد نظر و در بازه زمانی مورد نظر اجرا شده است مورد بررسی قرار داده ایم.این پژوهش با استفاده ازروش تحلیل ثانوی و مطالعات کتابخانه ای،با مراجعه به اسناد و گزارش های مختلف و استناد به آمار های گوناگون،سعی کرده است میزان تناسب سیاست ها و برنامه های محرومیت زدایی اتخاذ شده در طی سال های ۱۳۸۴تا۱۳۹۱ را با شرایط و علل محرومیت در مناطق بررسی کند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی در دو نرم افزار SpssوExcel به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان ها صورت گرفته و همچنین با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های مورد نیاز تهیه شده است.لازم به ذکر است،چونکه در این پژوهش هم درجه توسعه یافتگی شهرستان ها در سال ۱۳۸۵ و همچنین ۱۳۹۰ بررسی شده است،باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در سال ۱۳۸۵ تعداد شهرستان های استان کرمان ۱۶ عدد و در سال ۱۳۹۰ این تعداد به ۲۳ شهرستان افزایش یافته است که آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است.از مطالعه،بررسی و تحلیل داده ها و متغیر های ۳۶ گانه موجود در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰،نکات مهم زیر قابل استنتاج می باشند:۱-اگرچه تغییر در سطح محرومیت ها به اندازه بسیار محسوسی اتفاق افتاده است اما شهرستان های مورد مطالعه نگاه جدی دولت برای رفع محرومیت ها و همچنین رسیدن به توسعه مطلوب را می طلبند.۲-از مقایسه درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان ،مشاهده می شود که وجود ناهماهنگی و عدم تعادل از نظر توسعه اقتصادی،اجتماعی بین شهرستان های استان مشهود است.۳-مقایسه درجات توسعه یافتگی شهرستان های مختلف از ۴۷/. که متعلق به شهرستان کرمان می باشد تا ۹۵/. که متعلق به شهرستان رودبار جنوب می باشد،نشان دهنده وجود شکاف عظیم توسعه در بین شهرستان های استان می باشد.۴-اکثر شهرستان های استان محرومند،(کهنوج،عنبرآباد،منوجان) و نیازمند نگاه جدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشند.با توجه به نتایج بالا پیشنهاد می شود که:۱-سرمایه گذاری،برنامه ریزی و اقدامات اساسی در جهت ارتقای سه شهرستان مورد نظر پژوهش در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فراهم کردن زمینه های توسعه با بهره برداری از وجود پتانسیل هایی مانند منابع معدنی،رشد و توسعه کشاورزی با توجه به تنوع تنوع مطلوب آب و هوایی و نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.۲-متعادل کردن الگوی توزیع امکانات و خدمات و تمرکز زدایی از بعضی از شهرستان ها،از جمله شهرستان کرمان،به منظور بهرمند کردن تمامی ساکنان استان از این امکانات و خدمات برای رسیدن به عدالت اجتماعی بر اساس برنامه ها و راهکارهایی که با توجه به پتانسیل ها،نیازها و شرایط هر منطقه طراحی می شود که توجه به این نیازهای منطقه ای و تأمین آنها می تواند از مهاجرت بی رویه افراداز نواحی اطراف و شهرهای کوچک به شهر های بزرگتر جلوگیری نماید.۳-مد نظر قرار دادن محرومیت ها در اولویت برای برنامه ریزی توسعه می تواند باعث کاهش شکاف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی می شود.

احمد سیدمحمدی اناری، ۱۳۹۳، ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مناطق محروم (۹۱-۸۴)، استان کرمان، (منوجان، عنبرآباد، کهنوج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود جمعه‌پور، دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی

دریافت پایان نامه:

ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مناطق محروم (۹۱-۸۴)، استان کرمان، (منوجان، عنبرآباد، کهنوج)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *