اندازه‌گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵


نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از این پایان نامه اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ می باشد. در این پژوهش جهت برآورد شدت فقر از شاخص SST استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته است و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد.

طلیعه قنواتی فر، ۱۳۸۸، اندازه‌گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

اندازه‌گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *