آسیب‌شناسی اجتماعی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرج (نمونه موردی کلاک)


در ایران پیش از آغاز دهه ۴۰ ، حاشیه نشینی رشد کندی داشته که با اجرای طرح اصلاحات ارضی در آن دهه و افزایش درآمد های نفتی در دهه ۵۰ ، شتاب بیشتری گرفت. قشر عظیمی از حاشیه نشینان، مهاجران روستاها یا شهرهای کوچک هستند. مشکل فراروی آنها این است که کجا سکنی گزینند. ساکنان این نوع سکونتگاهها از ابعاد مختلف: کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی متمایز می‌شوند و به اعتبار همین محرومیت شدید در برابر هر گونه آسیب های اجتماعی و کالبدی نیز بی‌دفاع اند. از اینرو در این تحقیق برآن شدیم که از طریق آسیب شناسی اجتماعی و کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی منطقه کلاک بالا در حاشیه‌ی شهر کرج و میزان تأثیر آنها در این سکونتگاهها، که همچنان فاقد طرح ساماندهی میباشد، بتوانیم گامی موثر در ساماندهی مناسب و حساب شده‌ی آن برداشته باشیم. بنابراین روش تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی میباشد. جامعه آماری محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان شهرداری کلاک که شامل ۱۳۰ نفر می باشند که بر طبق روش دلفی مورد سوال قرار گرفته اند. بر این اساس در این پژوهش تعداد نمونه ها ۲۰ تا انتخاب گردیده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارکنان شهرداری انتخاب شده است و داده های پرسشنامه در محیط نرم افزاری spss و از طریق ۲ آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که هر دو فرضیه ۱- میزان تأثیر آسیب های اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی کلاک بالا، زیاد است و ۲- میزان تأثیر آسیب های کالبدی در سکونتگاههای غیر رسمی کلاک بالا ، زیاد است . با احتمال ۹۵ % تأیید می گردد. و در آزمون فریدمن: نتایج حاکی ازآن است که در بین آسیب های اجتماعی با رتبه ۱٫۷۵ در اولویت اول و آسیب های کالبدی نیز با رتبه ۱٫۲۵ در اولویت آخر قرار داشته است. از آنجا که جغرافیا علم مکانهاست و هر ناحیه‌ی جغرافیایی خصوصیات و ویژگیها و داده‌های مختص به خود را داراست که با ناحیه دیگر متفاوت است بنابراین در برنامه‌ریزی هم می‌بایست به این خصوصیات و ویژگیها و داده‌های خاص منطقه توجه شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی و طراحی صورت گیرد، امید است بتوان از طریق این تحقیق در موفقیت طرح آتی ساماندهی این منطقه گامی موثر برداشت.

نفیسه سادات بختیاری، ۱۳۹۲، آسیب‌شناسی اجتماعی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرج (نمونه موردی کلاک)،استاد راهنما: علی نوری کرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

آسیب‌شناسی اجتماعی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرج (نمونه موردی کلاک)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *