برآورد خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی در استان زنجان


این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر به برآورد خط فقر خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان می پردازد. برای بدست آوردن خط فقر از روش خط فقر ذهنی استفاده شده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی هزینه ای را که خانوارهای شهری و روستایی به عنوان حداقلی از مخارج تجربه کرده اند برآورد شده است. در تخمین خط فقر از آمار مخارج سالهای ۸۱-۷۴ در ۸ گروه کالایی استفاده شده است و در ضمن برآورد خط فقر شاخصهای دیگری همانند کششها و سطح رفاه خانوارها محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق بیانگر این مطلب است که در مناطق شهری و روستایی گروه خوراکیها آشامیدنی ها و دخانیات بالاترین سهم خط فقر را دارا می باشند به طوری که سهم این گروه در سال ۸۱ از خط فقر برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱/۳۱ و ۴۵/۶۶ دردصد بوده است. نتایج محاسبات کششها نشان می دهد که در مناطق شهری گروه مسکن و در مناطق روستایی گروه خوراکیها آشامیدنی ها و دخانیات ضروری ترین گروههای کالایی و گروه حمل و نقل و ارتباطات در مناطق شهری و روستایی لوکس ترین گروه کالایی می باشند. سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی از سال ۷۸ دارای سیر صعودی است که این نشانگر بهبود وضعیت خانوارها است. متوسط رشد سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی در طول سالهای ۸۱-۷۴ به ترتیب برابر ۳۹/۲ و ۲۷/۱ درصد می باشد.

جعفر ندلو، ۱۳۸۳، برآورد خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی در استان زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدعلی متفکر آزاد، دانشگاه تبریز- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

برآورد خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی در استان زنجان

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *