برآورد خط فقر و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر؛ مطالعه موردی استان ایلام


هدف اساسی این مطالعه، بررسی وسعت و عمق فقر در مناطق شهری و روستایی استان ایلام، طی برنامه های دوم تا پنجم توسعه (۱۳۹۲-۱۳۷۴)، می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام به برآورد خط فقر مطلق و محاسبه شاخص‌های فقر پرداخته شده است. در این روش برای محاسبه خط فقر مطلق کل، ابتدا خط فقر غذایی با رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و پس از آن حداقل نیازهای غیر غذایی با تعدیل روش ارشانسکی به آن اضافه شده است. سپس، شاخص های فقر بر اساس خط فقر برآورد شده، اندازه گیری شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند خط فقر طی سال های مورد بررسی، صعودی بوده و در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی می‌باشد. شاخص های فقر نیز بر اساس میانگین برنامه های توسعه برای مناطق شهری و روستایی استان در برنامه دوم بالا بوده، اما طی برنامه های سوم و چهارم روند کاهشی پیدا می‌کنند و مجدداً در برنامه پنجم به صورت نسبی افزایش می یابند. همچنین وسعت و شدت وقوع فقر در مناطق شهری استان بیشتر از مناطق روستایی است.

مصطفی فروتن، ۱۳۹۴، برآورد خط فقر و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر؛ مطالعه موردی استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: باقر درویشی، دانشگاه ایلام-دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

برآورد خط فقر و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر؛ مطالعه موردی استان ایلام

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *