برآورد نابرابری توزیع درآمد در ایران به تفکیک استان‌ها با استفاده از ریز‌داده‌ها


تحقیق حاضر بررسی روند نابرابری درآمد (هزینه) در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی را با استفاده از ریز‌داده‌های مرکز آمار ایران بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور ابتدا شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) به تفکیک مناطق شهری و روستایی و کل کشور به روش ناپارامتریکی برآورد گردید. و سپس، جهت آزمون نابرابری توزیع درآمد در بین مناطق شهری و روستایی، آزمون تفاضل میانگین‌ها و آزمون نسبت واریانس‌ها ابتدا برای کل کشور و سپس به تفکیک استان‌ها انجام شد. نتایج حاصل از ارزیابی شاخص نابرابری (ضریب جینی)، و آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری استان‌ها، به طور متوسط بیش از مناطق روستایی بوده است.

ندا روحانی، ۱۳۹۴، برآورد نابرابری توزیع درآمد در ایران به تفکیک استان‌ها با استفاده از ریز‌داده‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اسمعیل ابونوری، دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی – دانشکده اقتصاد- مدیریت و علوم اداری

دریافت پایان نامه:

برآورد نابرابری توزیع درآمد در ایران به تفکیک استان‌ها با استفاده از ریز‌داده‌ها

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *