برآورد و تحلیل فقر چندبعدی در شهر سنندج


اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر و شناسایی عوامل موثر بر آن است. شاخص فقر چندبعدی، از مهم‌ترین شاخص‌ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه‌ عمران سازمان ملل متحد است. این شاخص الگوی متفاوتی از فقر درآمدی را ارائه می‌کند و نشان‌دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت‌های اولیه انسانی است.هدف این پژوهش سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق مختلف شهر سنندج و شناسایی عوامل تعیین‌کننده آن با توجه به ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی خانوار است. نتایج نشان می‌دهد میزان وسعت فقر شهر سنندج ۲۴/۱۶ درصد و شدت فقر در شهر سنندج ۵۳/۴۴ درصد می‌باشد. به علاوه میزان شاخص فقر چندبعدی ۰۷۲۳/۰ است که ناحیه نایسر بیشترین میزان شاخص و منطقه دو کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار و نیز میزان درآمد و بعد خانوار، تأثیر معناداری بر فقر خانوارهای شهر سنندج دارد.

معصومه صیادی، ۱۳۹۵، برآورد و تحلیل فقر چندبعدی در شهر سنندج، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی فقه مجیدی، دانشگاه کردستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دریافت پایان نامه:

برآورد و تحلیل فقر چندبعدی در شهر سنندج

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *