اثر آموزش بر جنبه‌های مختلف فقر در ایران


در این پایان نامه با استفاده ازداده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ، اثر آموزش بر ابعاد مختلف فقرخانوارهای شهری و روستایی ایران مورد ارزیابی قرارگرفت و از مدل پروبیت برای ارزیابی کمّی تاثیرگذاری آموزش و سایر متغیرها بر اندازه فقر استفاده شده است.یافته های این پایان نامه دلالت بر آن دارد که اثرآموزش( سطح تحصیلات سرپرست خانوار) بر جنبه های مختلف فقر(درآمد،مسکن و بهداشت)در مناطق شهری و روستایی معنی دار بوده و با افزایش آموزش سرپرست خانوار ،احتمال اینکه خانوار در جنبه هایی مختلف چون فقر درآمدی، فقر مسکن و فقر بهداشتی در وضعیت فقر قرار داشته باشند در مناطق شهری وروستایی کاهش می یابد. همچنین با افزایش نسبت افراد دارای درآمد خانوار، احتمال اینکه خانوارها در ابعاد ذکر شده فوق دچار فقر باشند، کاهش پیدا می کند و احتمال اینکه خانوار های با سرپرست زن دچار فقر شوند بیشتر از خانوارهایی است که سرپرست آنها مرد می باشند.

ابراهیم جاویدی، ۱۳۸۸، اثر آموزش بر جنبه‌های مختلف فقر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فرهاد خداداد کاشی، دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز پیام نور تهران.

دریافت پایان نامه:

اثر آموزش بر جنبه‌های مختلف فقر در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *