بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOF


یکی از مشکلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می‌ساخته است. از سوی دیگر، بی‌تردید تأثیر جهانی‌شدن بر افزایش یا کاهش فقر و نابرابری از سخت‌ترین چالش‌های این موضوع و حساس‌ترین آن‌هاست؛ به ویژه آن که کاهش فقر و نابرابری همواره از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی بوده است.آنچه که این مطالعه به دنبال آن می‌باشد، بررسی اثرجهانی‌شدن اقتصادبرفقردرکشورهای منتخب بااستفاده ازشاخصKOF می‌باشد. با استفاده از الگوی پانل دیتا نتایج نشان داد که با فراگیری فرآیند جهانی شدن در کشورها بالاخص کشورهای درحال توسعه، درآمد فقر مطلق به طور معنی‌دار و چشمگیری کاهش می یابد. همچنین جهانی شدن اثر منفی بر درآمد فقر مطلق دارد اما با توجه به ضرایب مثبت و معنی‌دار توان دوم متغیرهای به کار گرفته شده در مدل، اثر نهایی آن کاهشی است. این مطلب با فرضیه منحنی J معکوس سازگاری دارد.

زهرا جلالیان، ۱۳۹۴، بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOF، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدطاهر احمدی شادمهری، دانشگاه فردوسی مشهد- پردیس بین‌الملل.

دریافت پایان نامه:

بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOF

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *