بررسی اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران


اینکه چه عواملی در دوران گذشته باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده جوامع روستایی کشورمان بوده است و چگونه می‌توان در جهت بهبود وضعیت زندگی ساکنان مناطق روستایی اقدام کرد و همچنین چه عواملی بطور کلی موجب گسترش شکاف بین مناطق شهری و روستایی و نیز بین فشار روستایی شده است ؟ از جمله پرسشهایی است که انجام این تحقیق در جهت پاسخگویی بدانها بوده است . در این تحقیق سعی شده است ، آزمون فرضیات با استفاده از مدلهای رگرسیونی خطی معتبر و با کمک نرم‌افزارهایEconometric Views (E-views) و TSP صورت گیرد. نتایج حاصل نشان می‌دهد: – خط فقر در مناطق روستایی به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی روند صعودی شدیدی داشته است . – میزان درصد فقرای روستایی از نوسانات گسترده‌ای برخوردار بوده است . – افزایش نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی و درآمد سرانه واقعی آنان باعث افزایش ضریب جینی در مناطق روستایی شده است . در حالیکه نرخ رشد ارزش افزوده واقعی، وقوع جنگ و انقلاب اسلامی بر روی تغییرات آن تاثیر معناداری نداشته است . – مالیات ، سوبسیدهای پرداختی دولت به روستائیان، قیمتهای خرده‌فروشی، هزینه‌های جاری دولت ، وقوع جنگ و انقلاب اسلامی سهم ۴۰ درصد اقشار پایین درآمدی در مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار نداده است . – شاخص قیمتهای خرده‌فروشی، سوبسیدهای پرداختی به روستائیان و وقوع انقلاب اسلامی باعث کاهش سهم ده درصد بالا به ده درصد پایین درآمدی و درآمدهای مالیاتی باعث افزایش این نسبت شده است . در این میان هزینه‌های جاری دولت نتوانسته است بر مقدار این نسبت تاثیر معنی‌داری داشته باشد. – سوبسیدهای پرداختی به شهرنشینان، درآمدهای مالیاتی و وقوع انقلاب اسلامی شکاف بین مناطق شهری و روستایی را افزایش و جنگ تحمیللی آن را کاهش داده است . در حالیکه شاخص قیمتهای خرده‌فروشی، سوبسیدهای پرداختی به روستائیان و هزینه‌های جاری دولت تاثیری بر روی این شکاف نداشته است . – افزایش درآمد سرانه واقعی، وقوع انقلاب اسلامی و روند زمانی، رفاه روستائیان را افزایش داده است در حالیکه جنگ تحمیلی و برخلاف انتظار، نرخ رشد اشتغال در مناطق روستایی از مقدار آن کاسته است . در این میان سوبسیدهای پرداختی به روستائیان تاثیر معناداری بر روی مقدار رفاه آنان نداشته است . – هیچکدام از عوامل تورم، جمعیت ، بهره‌وری سرانه، بی‌سوادی سرپرستان خانوارها و دستمزدها تاثیر معنی‌داری بر روی میزان درصد فقرای روستایی براساس سه سناریوی جداگانه در طی دوره مورد مطالعه (۱۳۵۰-۷۵) نداشته است . به همین خاطر می‌توان گفت استفاده از این شاخص حداقل در جامعه روستایی ایران برخلاف سایر جوامع جای تردید دارد.

کوهسار خالدی، ۱۳۷۹، بررسی اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: امیرحسین چیذری، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی.

دریافت پایان نامه:

بررسی اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *