بررسی آثار آزادسازی بازار گندم ایران بر روی رفاه اجتماعی و فقر


با هدف تعیین تاثیر آزادسازی بازار گندم بر رفاه اجتماعی و فقر در ایران، تحقیق حاضر انجام شده است.در راستای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی ، توابع عرضه ، تقاضا و واردات گندم در یک مدل تعادل جزیی برآورده شده است.در این قسمت از مطالعه از نرم افزار ‌‌Microfit 4.0‌‌ بهره گرفته شده است. با توجه به وضعیت ایستایی داده ها از روش برآورد همجمعی مدلهای خودتوزیع گسترده جهت برآورد توابع و تخمین ضرایب استفاده شد. بدین ترتیب کششهای قیمتی عرضه و تقاضا برای محصول گندم بدست آمد. کشش های بدست آمده جهت بررسی وضعیت و اثرات رفاهی آزادسازی گندم استفاده شد و پنج اثر رفاهی تولید، پنج اثر رفاهی مصرف و چهار اثر کل آزادسازی بازار گندم در ایران بررسی شده است.در مرحله بعد ، داده های هزینه -‌درآمد خانوار اساس مطالعه اثرات آزادسازی بر روی فقر قرار گرفت. با توجه به تغییر قیمتی که در اثر آزادسازی صورت گرفته ، مخارج خانوارهای شهری و روستایی برای وضعیت پس از آزادسازی در شرایط تعدیل کوتاه مدت و بلندمدت بدست آمد.شاخصهای فقر‌‌FGT‌‌ ، سن و ضریب جینی اس فقر برای مخارج خانوار قبل و بعد از آزادسازی محاسبه شد. بدین ترتیب وضعیت فقر در جامعه شهری و روستایی و همچنین قبل و بعد از آزادسازی با هم مقایسه شده است.همچنین با استفاده از شاخصهای ضریب جینی اس نابرابری و ضریب جینی اس رفاه اجتماعی ، وضعیت نابرابری و رفاه اجتماعی در جامعه قبل و بعد از آزادسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

آشان شوشتریان، ۱۳۸۲، بررسی آثار آزادسازی بازار گندم ایران بر روی رفاه اجتماعی و فقر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد بخشوده، دانشگاه شیراز

دریافت پایان نامه:

بررسی آثار آزادسازی بازار گندم ایران بر روی رفاه اجتماعی و فقر

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *