بررسی پیامدهای جغرافیایی فقر و آثار امنیتی آن بر وضعیت استان گیلان


تحقیق حاضر با هدف « بررسی پراکندگی جغرافیایی فقر و آثار امنیتی و انتظامی آن در استان گیلان» انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش ؛ توصیفی ـ تحلیلی می باشد. روش اجرای پژوهش پیمایشی(میدانی) بوده و برای جمع‌آوری داده های بخش میدانی از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای بخش نظری پژوهش حاضر از روش اسنادی با استفاده از فیش برداری بهره‌گیری شده که بدین روش مطالب نظری و آمار و ارقام موجود در زمینه موضوع تحقیق از منابع گوناگون از جمله؛ کتاب ها ، نشریات، آمارنامه ها و طرح های تفصیلی گرد‌آوری شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل ۴۷۸نفر از ساکنین شهرستان‌های انزلی، رشت، صومعه‌سرا و فومن ، در استان گیلان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ـ طبقه ای انتخاب گردیدند.پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آماری Spss به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد که جهت آزمون فرضیه ها از آزمون t مستقل و همبستگی استفاده شده است.نتایج یافته های پژوهش نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان این پژوهش ، پدیده فقر در مناطق فقیر نشین گیلان سبب نا امنی گردیده است. با توجه به مقایسه نظر پاسخگویان ، جرم خیزی در این مناطق سبب نا امنی است. با توجه به مقایسه نظر پاسخگویان مناطق فقیر نشین و مرفه نشین جامعه نمونه پژوهش ، مشخص شد که ابعاد جرم خیزی در میان مناطق فقیر نشین استان به مراتب بیشتر است. بر این اساس همه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتته اند. در واقع رابطه بین پدیده فقر و نا امنی اجتماعی اثبات شده است ، بنا براین برای افزایش میزان امنیت اجتماعی جامعه مورد مطالعه، لازم است به حداقل معیشت و رفاه جامعه مذکور توجه شود.

اسمعیل نیکخواه، ۱۳۹۳، بررسی پیامدهای جغرافیایی فقر و آثار امنیتی آن بر وضعیت استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رضا تاجفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسان

دریافت پایان نامه:

بررسی پیامدهای جغرافیایی فقر و آثار امنیتی آن بر وضعیت استان گیلان

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *