بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تجارت بر فقر (گروه کشورهای منتخب)


تدابیر اقتصادی گوناگون از طرف دولت‌ها، بر کاهش و یا افزایش سطح فقر مؤثر خواهد بود. برخی سیاستگزاری‌هایی با هدف غیر از فقر، تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم، خوشایند یا زیانباری بر فقر خواهند داشت. در این تحقیق سعی شده است اثر بلاواسطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تجارت بر فقر آزمون شود. برای این منظور مجموعه‌ای مرکب از ۱۲ کشور طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۸، که حداقل پنج سال داده‌های شاخص شکاف فقر، درآمد سرانه، شاخص برآورد توزیع نابرابری درآمد، شاخص باز بودن اقتصاد و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. مدل‌های اقتصاد سنجی ترکیب داده‌های مقطعی و سری زمانی با اثرات ثابت با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شد. نتایج حاصل از مدل سازی نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر فقر تأثیری مشابه دارند. افزایش هر یک از متغیرهای برشمرده شده سبب کاهش فقر خواهد شد.

سپیده صالحی، ۱۳۸۰، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تجارت بر فقر (گروه کشورهای منتخب)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جمشید پژویان، دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تجارت بر فقر (گروه کشورهای منتخب)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *