بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد؛ مطالعه موردی استان گلستان (۱۳۸۶-۶۶)


فقر و نابرابری از مسائل مهم در تمام کشورهای دنیا هستند. دولتها با اتخاذ سیاستهای مختلف در تلاش هستند تا فقر رااز بین برده و نابرابری راکاهش دهند. دراین تحقیق،بااستفاده از سیستم مخارج خطی پویا وازروش معادلات به ظاهرنامرتبط تکراری (ISUR) خط فقر برآوردوسپس با داشتن خط فقر، شاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.نتایج نشان میدهدکه درطول دوره بطورمتوسط۹ ۹ /۵۱ درصدازخانوارهای شهری و۹/ ۶۲ درصدازخانوارهای روستایی زیرخط فقرقراردارند.شاخص شکاف فقر،بطورمتوسط برای یک خانوار شهری، ۰۵/ ۲۰ درصدوبرای خانوارروستایی۹۱/ ۲۵ درصدمیباشد.شاخص مربع شکاف فقر،برای خانوارشهری،۹۹/ ۱۰ درصدوبرای خانوارروستایی،۵۱/ ۱۴درصداست. متوسط ضریب جینی برای مناطق شهری۴۰۱۸۸ /۰وبرای مناطق روستایی ۴۲۹۵۷/ ۰ میباشد. درمرحله دوم اثرمخارج دولت برشاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.برآوردهانشان دادکه اثرمخارج عمرانی دولت درمناطق شهری موجب کاهش شاخص نسبت سرشماروکاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل درمناطق شهری نسبت سرشماروشکاف فقرراکاهش میدهدولی اثرآن کمترازاثرمخارج عمرانی ست.مخارج عمرانی ومخارج کل دولت درمناطق روستایی موجب کاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل ومخارج جاری دولت درمناطق شهری و روستایی موجب کاهش شاخص نابرابری نسبت پراکندگی میشودواثرمخارج عمرانی دولت در مناطق شهری وروستایی برشاخص نابرابری بی معناست.
زین‌العابدین کابوسی، ۱۳۹۰، بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد؛ مطالعه موردی استان گلستان (۱۳۸۶-۶۶)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، دانشگاه علامه محدث نوری- پژوهشکده امور اقتصادی.
دریافت پایان نامه:

بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد؛ مطالعه موردی استان گلستان (۱۳۸۶-۶۶)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *