بررسی خط فقر از بعد تعداد کودکان در خانوارهای روستایی و شهری ایران در سال ۱۳۸۷


پدیده فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی ادوار تاریخی به نوعی با آن مواجه بوده و هستند . در این پژوهش به مسئله فقر از بعد تعداد کودکان در خانواده می پردازیم و خط فقر را در هر یک از خانوارهای روستایی وشهری با بعد تعداد کودکان مختلف (بدون بچه،یک بچه،دو بچه، سه بچه،چهار بچه و بیش از چهار بچه ) محاسبه می کنیم. و همچنین به بررسی سهم هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و بهداشت و آموزش در هر یک از خانوارهای روستایی و شهری با تعداد کودکان مختلف در خانواده می پردازیم .اطلاعات اولیه این پژوهش بر اساس طرح اطلاعات اقتصادی خانوار(بودجه خانوار ) در سال ۱۳۸۷ می باشد که به وسیله مرکز آمار جمع آوری شده است. و خط فقر محاسبه شده بر اساس روش حداقل کالری (روش دکتر پژویان ) می باشد. که بر پایه میزان کالری استفاده شده توسط خانوار است. نتایج حاصله در این پژوهش این مطلب را بیان خواهد کرد که با افزایش تعداد کودکان در خانواده خط فقر در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته است و همچنین با بررسی خط فقر محاسبه شده در خانوادهای روستایی و شهری پی خواهیم برد که با افزایش تعداد کودکان در خانواده سهم هزینه خوراک و پوشاک و.. هر یک از خانوارها رو به افزایش است.

مرضیه رادسر، ۱۳۸۹، بررسی خط فقر از بعد تعداد کودکان در خانوارهای روستایی و شهری ایران در سال ۱۳۸۷، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نارسیس امین‌رشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده امور اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی خط فقر از بعد تعداد کودکان در خانوارهای روستایی و شهری ایران در سال ۱۳۸۷

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *