بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و آلودگی هوا در کشورهای در‌ حال‌ توسعه منتخب


از آنجایی که آلودگی هوا از جمله مصادیق آلودگی و یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در جوامع مختلف است، شناخت عوامل موثر بر آن از آرمانهای پایه‌ای محققان این زمینه بوده و هست. تقریبا تمام محققان اتفاق نظر دارند که برای کاهش آلودگی هوا عامل یا علت بخصوصی را نمی‌توان ارائه کرد، بلکه عنوان می‌کنند که کاهش آلودگی هوا را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست. در کشورهای درحال‌توسعه بخش زیادی از معضلات زیست‌محیطی از ضعف کارکردهای اقتصادی و وجود فقر ناشی می‌شود. به عبارت دیگر بروز معضلاتی نظیر تخریب فزاینده‌ی جنگلها و مراتع و آلودگی شدید هوا، معلول ضعف کارکردهای اجتماعی و اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است. مسائل زیست محیطی در جهان سوم ناشی از ویژگیهای توسعه نیافتگی آنهاست و آلودگی را در این کشورها آلودگی وابسته به فقر و توزیع ناعادلانه درآمد دانسته اند.هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی نابرابری درآمد و آلودگی هوا در ۳۰ کشور درحال‌توسعه می‌باشد. معادلات تخمین به کمک روش پانل دیتا برای داده‌‌های سالانه ۲۰۰۶-۱۹۹۰ و با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری درآمد اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارد.

حمید برزگر، ۱۳۸۹، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و آلودگی هوا در کشورهای در‌ حال‌ توسعه منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدحسن فطرس، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

دریافت پایان نامه:

بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و آلودگی هوا در کشورهای در‌ حال‌ توسعه منتخب

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *