بررسی رابطه حاشیه نشینی با بازتولید فرهنگ فقر


فقر به دلیل قدمتی که دارد درفرهنگ جوامع مختلف نفوذ کرده و فرهنگ فقر را ایجاد کرده است. براساس نظریه فرهنگ فقرکه اسکار لوئیس مطرح می کند مناطق حاشیه ای شهرها که دارای شرایط و ویژگیهای خاص هستند از جمله مناطقی است که در آن فرهنگ فقر تسلط دارد لذا در این پژوهش برآن شدیم تا به بررسی رابطه بین سکونت در مناطق حاشیه ای و بازتولید فرهنگ فقر در محله شهید مطهری( زیر نهر تراب) شهرستان پارس آباد مغان بپردازیم. مدل نظری تحقیق حاضر براساس تئوری شبکه و نظریه فرهنگ فقر اسکار لوئیس طراحی شده است. روش مورد استفاده روش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جمعیت نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و به شکل تصادفی از بین افراد و خانوارهای ساکن در محله شهید مطهری (زیرنهرتراب) پارس آباد مغان تعداد۳۳۶ نفر انتخاب شده اند. براساس نتیجه پژوهش حاضر با توجه به مقدار همبستگی ۲۲۸٫ وجود رابطه معنادار بین سکونت در محله حاشیه ای و بازتولید فرهنگ فقر درسطح اصمینان ۰٫۰۹۹ تأیید می شود.

مهین عزیزی غره‌خانبیگلو، ۱۳۹۶، بررسی رابطه حاشیه نشینی با بازتولید فرهنگ فقر(موردمطالعه محله شهید مطهری (زیرنهرتراب)شهرستان پارس آباد مغان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصوره‌اعظم آزاده، دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی رابطه حاشیه نشینی با بازتولید فرهنگ فقر(موردمطالعه محله شهید مطهری (زیرنهرتراب)شهرستان پارس آباد مغان)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *