بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان بزرگ)


خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین کننده ی آن از عوامل مهم برای طراحی برنامه های کاهش فقر، همواره مورد توجه سیاست گذاران می باشد . در این مطالعه با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان بزرگ در سال ۱۳۸۷ و با استفاده از خط فقر محاسبه شده از روش سیستم مخارج خطی به بررسی تأثیر برخی از عوامل تعیین کننده ی فقر در سطح خرد پرداخته شده است. تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی های خانوارها، با استفاده از مدل لاجیت در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به افزایش سن سرپرست خانوار و وضعیت مسکن خانوار می باشد. در خانوارهای روستایی بعد خانوار و سن سرپرست خانو ار بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارها را سبب می شوند.

بنفشه حداد، ۱۳۹۱، بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان بزرگ)، استاد راهنما: محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، دانشگاه علامه محدث نوری- پژوهشکده امور اقتصادی

دریافت پایان نامه:

بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان بزرگ)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *