بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدی گری درشهرستان اهواز


موضوع این تحقیق در خصوص بررسی علل بروز پدیده تکدی گری در شهرستان اهواز می باشد که با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمام متکدیان شهرستان اهواز می باشدکه با توجه به آمار بدست آمده ۱۲۰۰ نفر بوده است و پرسشنامه بین۳۰۰ نفراز آنان که نمونه ما را تشکیل داده اند، توزیع گردید و با استفاده از مصاحبه ، پرسشنامه ها تکمیل گردید. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام گرفته است و برای اثبات یا رد فرضیات از آزمون باینومینال نیز استفاده کردیم. تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده های آماری با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه آنومی و فشارساختاری رابرت مرتن، نظریه برچسب زنی، کنترل اجتماعی، تئوری مبادله جورج هومنز تدوین شد. نتایج این تحقیق، بدین شرح است؛ بین تکدی گری و فقر، بیکاری، مهاجرت، معلولیت جسمی، اعتیاد، عضویت در باندهای تکدی‌گر حرفه‌ای و عدم تحت پوشش نهادهای حمایتی بودن رابطه معناداری وجود داشته است ولی بین تکدیگری و قومیت، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه معناداری وجود ندارد. بعد از تبیین و بررسی این پدیده ، راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع این معضل اجتماعی ارائه شده است.

علیرضا خان‌زاده، ۱۳۹۳، بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدی گری درشهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: کریم رضا دوست، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدی گری درشهرستان اهواز

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *